เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พนักงานปฏิบัติงาน (ธุรการ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานปฏิบัติงาน (ธุรการ)
พนักงานปฏิบัติงาน (ธุรการ)
ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์