ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านผลการทดสอบวัดความรู้ทางด้าน  IT  
ISNE PROFICIENCY TEST
 
 
ระดับ ดีเยี่ยม
ชื่อ-สกุล โรงเรียน
กิตติภัฎ เดชกุล มงฟอร์ตวิทยาลัย
ชาญคณิต แก้ววงศ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย
ปวเรศ ดิลกวุฒิสิทธิ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย
พีรวัส วงศ์สวัสดิ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย
รพินทร์ อัจฉริยาภรณ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย
 
 
ระดับ ดี
ชื่อ-สกุล โรงเรียน 
กนกนาถ ชาวกัณหา สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชนพัฒน์ ดวงพิกุล มงฟอร์ตวิทยาลัย
พงศกร ทองอร่าม มงฟอร์ตวิทยาลัย
พีรณัฐ กีฬาแปง มงฟอร์ตวิทยาลัย
แพรจีน นนทรีย์ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัชรพล จอมงาม ดาราวิทยาลัย
ศุภโชติ สุขสวัสดิ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย
 
 
 

หมายเหตุ : นักเรียนที่สอบได้ลำดับขั้น ดีเยี่ยม และ ดี  สามารถยื่นใบสมัครเข้าโครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) ในปีการศึกษา 2562 Tcas รอบที่ 1 (Portfolio)

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครนักเรียนเผื่อเข้าศึกษาต่อโครงการอัฉริยะภาพเพิ่มเติมได้ที่ Click

**นักเรียนผู้เข้าสอบในระดับ  ดีเยี่ยม และ ดี  สามารถรับใบประกาศได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึก 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

สอบถามรายละเอียด 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึก 30 ปี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel: 08-4614-0006, 0-5394-2023
Fax: 0-5394-2072