ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าทดสอบวัดความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ISNE PROFICIENCY TEST 2018

วันที่ 18 สิงหาคม 2561
 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ISNE Proficiency Test 2018

คลิกเพื่อดูรายชื่อ https://goo.gl/LkwMVx


คุณสมบัติผู้สมัคร

- ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ปี่ที่ 5 หรือ ปีที่ 6

 

หลักฐานที่ใช้ในวันทดสอบ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาบัตรนักเรียน
- สำเนาระเบียนการศึกษา (ฉบับไม่สมบูรณ์)   หรือหนังสือรับรองการศึกษา

 

เนื้อหาที่ใช้ทดสอบ

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และบริการอินเตอร์เน็ต
2. ความรู้ทางคณิตศาสตร์ด้านพีชคณิต ลำดับและอนุกรม ตรรกะ และความน่าจะเป็น
3. ความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม และอัลกอริธึม

 

รูปแบบการทดสอบ

-การสอบข้อเขียนแบบทั้งแบบอัตนัยและปรนัย

 

กำหนดการสอบ

สอบคัดเลือก:  วันที่  18 สิงหาคม 2561
สถานที่:          ห้อง 521 ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   ตึก 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เวลา:                9.00 น - 12.00 น 

 

ผู้ที่ผ่านการทดสอบในระดับ ดีเยี่ยม และ ดี จะสามารถเข้าร่วมการคัดเลือกใน โครงการอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ 
เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (Information System and Network Engineering)  
ของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ตัวอย่างข้อสอบ CLICK

 

สอบถามรายละเอียด 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึก 30 ปี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel: 08-4614-0006, 0-5394-2023
Fax: 0-5394-2072