หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Master of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญาและสาขา
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ชื่อย่อ วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Master of Engineering (Computer Engineering) ชื่อย่อ M.Eng.(Computer Engineering)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

            หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพมีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการวิเคราะห์ ประดิษฐ์ คิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการบุคลากรที่ขาดแคลนของสังคม

วิธีการรับสมัคร

การรับสมัคร : สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/TH/

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

           สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตร 2 ปี มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรทั้งหมด 36 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน

           แผน ก1,ก2 25,000 ต่อหนึ่งภาคการศึกษา
           แผน ข 38,000 ต่อหนึ่งภาคการศึกษา (เหมาจ่ายต่อเทอม)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
- นักพัฒนาโปรแกรม หรือผู้พัฒนาระบบอัตโนมัติ
- ผู้จัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
- อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   

แผน ก แบบ ก1    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า     36 หน่วยกิต
แผน ข              จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า     36 หน่วยกิต

................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรแผน ก แบบ ก1

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    36    หน่วยกิต

ก. วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต
     261798 วศ.คพ.798 วิทยานิพนธ์    36 หน่วยกิต 

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย

 1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนา และนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
 2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ผลงานในลักษณะฉบับเต็ม (Full Paper) ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศีกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
 3. ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา   

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

 1.      ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย    ภาษาต่างประเทศ
 2.      ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 

 

................................................................................................................................................................................................................

หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 
ก. กระบวนวิชาเรียน    ไม่น้อยกว่า    24    หน่วยกิต

 1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา         ไม่น้อยกว่า     24 หน่วยกิต
  • กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า    24 หน่วยกิต 
   • ​กระบวนวิชาบังคับ                             9  หน่วยกิต 
 2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง                            -ไม่มี-

ข. วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
     261799 วศ.คพ.799 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 

ค. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย

 1. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่ผ่านการพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยเป็นผลงานในลักษณะฉบับเต็ม (Full Paper) ที่สามารถค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าว จะต้องมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง

ง. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

 1.   ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย    ภาษาต่างประเทศ
 2.   ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา             ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 

................................................................................................................................................................................................................

แผน ข (ภาคพิเศษ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า    36    หน่วยกิต

ก. กระบวนวิชาเรียน    ไม่น้อยกว่า    30    หน่วยกิต

 

 1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา         ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต
  • กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
   • ​กระบวนวิชาบังคับ                             9  หน่วยกิต 
  • ​กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ                  -ไม่มี-
    
 2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง                                 -ไม่มี-

ข. การค้นคว้าแบบอิสระ    6 หน่วยกิต
     261797 วศ.คพ.797 การค้นคว้าแบบอิสระ    6 หน่วยกิต 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย    ภาษาต่างประเทศ
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา              -ไม่มี-

ง. การสอบประมวลความรู้
ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination) โดยนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบต่อบัณฑิตวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระหลัก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ภาคการศึกษาละ 38,000 บาท 

......................................................................................................................................................................................................................