ทักษะแห่งอนาคตการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

21st Century Learning 

 

      แนวคิดทักษะแห่งอนาคต คือ แนวคิดที่ได้ถูกริเริ่มจากกลุ่มคน และองค์กรนอกภาคการศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่บริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เช่น บริษัทแอปเปิ้ล บริษัทไมโครซอฟต์ บริษัทวอล์ดิสนีย์ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศต่างๆ ซึ่งได้รวมตัวและก่อตั้งเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา ”ทักษะการเรียนรู้สำหรับศตรวรรษที่ 21” (21st Century Skills)

 

      ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ทำให้หน่วยงานต่างๆเหล่านี้เห็นว่าเยาวชนรุ่นใหม่จำเป็นจะต้องมีทักษะในการดำรงชีวิต มีวิสัยทัศน์และมีกรอบความคิดในการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่มีในอดีต โดยเยาวชนเหล่านี้ควรจะต้องมี “ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม” ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

 

​​

 


 

 

การเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 กับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

      แนวคิดนี้ได้ถูกนำมาปรับใช้กับการเรียนในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระยะหลายปีที่ผ่านมา และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้หลักสูตรต่างๆของภาควิชาฯได้ถูกออกแบบให้เน้นไปที่ผลลัพธ์และประโยชน์ที่เกิดกับนักศึกษา ทั้งในด้านความรู้สาระในวิชาหลัก และทักษะแวดล้อมอื่นๆที่จะทำให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้านให้สอดคล้องกับ ”ทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21”
 

      การเรียนการสอนวิชาต่างๆที่จัดโดยภายในภาควิชาฯ คณาจารย์จะลดบทบาทจากการเป็นผู้สอนในขณะเดียวกันก็จะพยายามสร้างสภาพแวดล้อมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และมีคณาจารย์เป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำโดยอาศัยการตั้งคำถามเพื่อให้นศ.ได้มีโอกาสในการคิดวิเคราะห์ (critical thinking) และถกเถียงบนพื้นฐานทางวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสม คณาจารย์จะสร้างโอกาสในการปฏิบัติ และการทำงานเป็นทีม (team work) ให้แก่นศ.โดยผ่านการบ้าน และโครงงานในวิชาต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) และจะมีการนำเสนอผลงานให้เพื่อนนักศึกษและบุคคลที่สนใจได้รับฟังเมื่อเสร็จสิ้น กระบวนการลักษณะนี้ได้เกิดขึ้นในกว่าร้อยละ 75 ของกระบวนวิชาทั้งหมดของภาควิชาฯ ทำให้นศ.ได้มีการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอาชีพ (career skill) และทักษะในการติดต่อสื่อสาร (communication skill) ได้เป็นอย่างดี
 

      สำหรับหลักสูตร “วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (Information System and Network Engineering)” ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีแบบ 2 ภาษา (Bilingual) ซึ่งภาควิชาฯจะจัดการเรียนการสอนวิชาหลักด้วยภาษาอังกฤษ ด้วยคณาจารย์ทั้งชาวต่างประเทศ และชาวไทย ดังนั้นจึงทำให้นศ.ที่เรียนในหลักสูตรนี้ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนมากขึ้นไปอีก
 

      ตัวอย่างของรายวิชาของหลักสูตร “ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE)” และ “ป.ตรี วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (ISNE)” ที่ได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21

 

 

ชื่อกระบวนวิชา

หลักสูตร ชั้นปี/เทอม

Basic Computer Engineering

ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านการเขียนโปรแกรม และคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ เน้นการลงมือปฏิบัติ การทำงานเป็นกลุ่ม และมีการนำเสนอผลงาน

CPE 1/1

Computer Programming

การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างด้วยภาษา C++ เน้นความเข้าใจผ่านการลงมือปฏิบัติรายสัปดาห์ และมีการทดสอบภาคปฏิบัติ

CPE 1/2

ISNE 1/1

Data Structures and Algorithm

การพัฒนาโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (C++ หรือ Java) และการออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม เน้นความเข้าใจผ่านการเขียนโปรแกรมรายสัปดาห์

CPE 2/1

ISNE 1/2

Object-Oriented Programming

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เน้นความเข้าใจผ่านการปฏิบัติรายสัปดาห์ มีการทำโครงงานเป็นกลุ่ม และการนำเสนอผลงาน

CPE 2/1

ISNE 2/1

Web Programming

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม เน้นการปฏิบัติ การทำโครงงานเป็นกลุ่ม และการนำเสนอผลงาน

ISNE 2/1

Computer Network + Lab

เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมาตรฐานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้อง ลงมือปฏิบัติด้วยการจำลองการทำงาน และทดลองปฏิบัติแบบกลุ่มกับอุปกรณ์เครือข่ายที่มีการใช้งานในธุรกิจ

CPE 3/1

ISNE 2/1

Logic and Digital Circuit

การออกแบบวงจรตรรกะ และวงจรดิจิตอล มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เน้นการลงมือปฏิบัติรายสัปดาห์ มีการทำโครงงานกลุ่มซึ่งได้นำไปทดลองใช้กับบุคคลภายนอก มีการนำเสนอผลงาน

CPE 2/1

Network Programming

การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานผ่านเครือข่ายโดยอาศัยภาษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน เน้นความเข้าใจผ่านการปฏิบัติด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ socket และการพัฒนา web api

ISNE 2/2

Microprocessor and Interfacing

เทคโนโลยีไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ เน้นความเข้าใจผ่านการทดลองกับระบบสมองกลฝังตัว มีการทำโครงงานกลุ่ม และการนำเสนอผลงาน

CPE 2/2

Database System + Lab

ระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำงาน มีการทดลองปฏิบัติกับเทคโนโลยีฐานข้อมูลพื้นฐานซึ่งมีการใช้งานในธุรกิจ มีโครงงานกลุ่มและการนำเสนอ

CPE 3/1

ISNE 2/2

Computer Network Design and Management

การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของเครือข่าย มีการทำงานกลุ่มโดยทดลองการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กรต่างๆ และนำเสนองานให้ที่ปรึกษาจากภายนอก

ISNE 3/1

Software Engineering

การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นทีมอย่างเป็นระบบ เน้นความเข้าใจผ่านการพัฒนาโครงงานซอฟต์แวร์แบบกลุ่ม และมีการนำเสนอผลงาน

CPE 3/2

ISNE 3/2

Major Elective

วิชาตัวเลือกของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหลายด้าน เช่น Machine Vision, Bioinformatics, Wireless Network Technology, Data Mining, Engineering Optimization ซึ่งล้วนแล้วแต่เน้นความเข้าใจผ่านการลงมือปฏิบัติ และโครงงาน

CPE 3/2, 4/1, 4/2

ISNE 3/2, 4/1, 4/2

 

 

>