ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

Doctor of Philosophy in Computer Engineering

ชื่อปริญญาและสาขา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ชื่อย่อ : ปร.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Doctor of Philosophy (Computer Engineering) ชื่อย่อ :Ph.D. (Computer Engineering)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพมีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนการวิเคราะห์ ประดิษฐ์ คิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการบุคลากรที่ขาดแคลนของสังคม

การรับสมัคร

วิธีการรับสมัคร สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.grad.cmu.ac.th/admissions/TH/

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตร 3 ปี มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรทั้งหมด 48 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน 

เทอมละ 35,000 บาทต่อภาคการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- อาจารย์ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
- นักโปรแกรม หรือผู้พัฒนาระบบอัตโนมัติ
- ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
- หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
- อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร (Course Study)

แบบ 1.1 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
                 จำนวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร    48    หน่วยกิต

ก. วิทยานิพนธ์    48    หน่วยกิต
              261898 วศ.คพ. 898 วิทยานิพนธ์    48    หน่วยกิต

ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย

1.1

 1. การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษาและต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
 2. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์โดยเป็นผลงานในลักษณะฉบับเต็ม (Full Paper) ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศีกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดยที่ต้องเป็นการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติและอยู่ใน ISI หรือ SCOPUS ทั้งนี้ต้องมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
 3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ

2.1    

 1. การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า  3  ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
 2. ผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก แบบ
  2.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ในลักษณะผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศีกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และอยู่ใน ISI หรือ SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง (ผลงานตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์หรือได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการ) และเสนอต่อที่ประชุมวิชาการในระดับ นานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) เผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ในลักษณะฉบับเต็ม และผ่านการพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีชื่อของนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
 3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ

ค.    กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม

 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย    ภาษาต่างประเทศ
 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่านักศึกษายังขาดพื้นฐานวิชาการบางด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาผู้นั้นจะต้องเข้าเรียนในกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม

​ง. การสอบวัดคุณสมบัติ

 1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
 2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
 3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้

​----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบ 2.1 สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

จำนวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา                ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
      1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                 1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ            ไม่มี
                 1.1.2 กระบวนวิชาเลือก             ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

      1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ         ไม่มี 
                 1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ           ไม่มี 
                 1.2.2 กระบวนวิชาเลือก            ไม่มี 
2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง               ไม่มี 

    นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาเลือกได้ดังต่อไปนี้​​​

กลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไปสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
261704 วศ.คพ. 704 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3 หน่วยกิต
261705 วศ.คพ. 705 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3 หน่วยกิต
       
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
261721 วศ.คพ. 721 การออกแบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 3 หน่วยกิต
       
กลุ่มวิชาระบบเครือข่าย
261731 วศ .คพ. 731 การประมวลผลแบบขนานและระบบแบบกระจาย 3 หน่วยกิต
261732 วศ.คพ. 732 ทฤษฎีแถวคอย 3 หน่วยกิต
261733 วศ.คพ. 733 การออกแบบและวิเคราะห์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
261734 วศ.คพ. 734 การโปรแกรมเครือข่ายขั้นสูง 3 หน่วยกิต
261735 วศ.คพ. 735 ความปลอดภัยสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
261736 วศ.คพ. 736 เครือข่ายไร้สาย 3 หน่วยกิต
       
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
261741 วศ.คพ. 741 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 1 3 หน่วยกิต
261742 วศ.คพ. 742 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 2 3 หน่วยกิต
261743 วศ.คพ. 743 สถาปัตยกรรมสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
261744 วศ.คพ. 744 ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัส 3 หน่วยกิต
261745 วศ.คพ. 745 การทำเหมืองข้อมูล 3 หน่วยกิต
       
กลุ่มวิชาความฉลาดเชิงการคำนวณ
261751 วศ.คพ. 751 เครือข่ายประสาทเทียมขั้นสูง 3 หน่วยกิต
261752 วศ.คพ. 752 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพดิจิทัล 3 หน่วยกิต
261753 วศ.คพ. 753 การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
261754 วศ .คพ. 754   การรู้จำรูปแบบขั้นสูง   3 หน่วยกิต
261755 วศ.คพ. 755 ทฤษฎีฟัซซีเซตขั้นสูง 3 หน่วยกิต
       
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
261761 วศ.คพ. 761 การออกแบบคอมไพเลอร์ขั้นสูง 3 หน่วยกิต
261762 วศ.คพ. 762 เรขาคณิตเชิงการคำนวณ 3 หน่วยกิต
261763 วศ.คพ. 763 คอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง 3 หน่วยกิต
261764 วศ.คพ. 764 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง 3 หน่วยกิต
261765 วศ.คพ. 765 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3 หน่วยกิต
261766 วศ.คพ. 766 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง 3 หน่วยกิต
261767 วศ.คพ. 767

การจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับปัญหาทางวิศวกรรม

3 หน่วยกิต
       
กลุ่มวิชาสัญญาณและระบบควบคุม
261771 วศ.คพ. 771 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
261772 วศ.คพ. 772 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ 3 หน่วยกิต
       
กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ โครงงาน สัมมนาและหัวข้อพิเศษ
261792 วศ.คพ. 792 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
261793 วศ.คพ. 793 หัวข้อเลือกสรรทางคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต
261794 วศ.คพ. 794 หัวข้อเลือกสรรทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
261795 วศ.คพ. 795 หัวข้อเลือกสรรทาง ความฉลาดเชิงการคำนวณ 3 หน่วยกิต
261796 วศ.คพ. 796 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
261891 วศ.คพ. 891 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3 หน่วยกิต
261892 วศ.คพ. 892 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3 หน่วยกิต
261893 วศ.คพ. 893 หัวข้อเลือกสรรทางคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ 1 3 หน่วยกิต
261894 วศ.คพ. 894 หัวข้อเลือกสรรทางเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 1 3 หน่วยกิต
261895 วศ.คพ. 895 หัวข้อเลือกสรรทางความฉลาดเชิงการคำนวณ 1 3 หน่วยกิต
261896 วศ.คพ. 896 หัวข้อเลือกสรรทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 หน่วยกิต
       

ข. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
     261 899 วศ.คพ. 899 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย      ภาษาต่างประเทศ 
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา             ไม่มี 

ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 

 1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการ สอบครั้งแรก 
 3. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ 

จ. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

 1. การจัดสัมมนาและการนำเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 
 2. ผลงานส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อย หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง (ผลงานตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์หรือได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการ) และเสนอต่อที่ประชุมวิชาการในระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) โดยที่เป็นผลงานตีพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ และผ่านการพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญาเอกทุกแผน  ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 

 
>