ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึก 30 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50200
Tel: 08-4614-0006, 0-5394-2023
Fax: 0-5394-2072
E-mail: cpe@eng.cmu.ac.th