หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (ISNE)
Bachelor of Engineering in Information Systems and Network Engineering

ชื่อปริญญาและสาขา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย) ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย)
Bachelor of Engineering (Information Systems and Network Engineering) ชื่อย่อ : B.Eng. (Information Systems and Network Engineering)

                  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 89 หน่วยกิต สอนโดยคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จบการศึกษาจากสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก รวมทั้งมีคณาจารย์ชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆ ที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                 ในปัจจุบัน สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย เป็น สาขาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วประกอบกับการขยายตัวทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมไอทีมีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหลายประเทศ เช่น การเปิดประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 ที่จะกระตุ้นให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

                 การทำงานในสาขานี้ให้ประสบความสำเร็จจึงจะต้องมีความรู้ความ สามารถในการที่จะทำงานร่วมกับบุคลากรในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม ระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) จึงออกแบบมาเพื่อการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่ายที่สามารถทำงานในระดับ นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการรับสมัคร

- โควต้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Admission สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
- โครงการรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี (โครงการพิเศษ)
- โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
- คอมพิวเตอร์ (เช่น การแข่งขัน NSC ระดับประเทศหรือเทียบเท่า, คอมพิวเตอร์โอลิมปิก หรือเทียบเท่า)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ  35,000  บาท  

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   143 หน่วยกิต  (วิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

 

แผนผังหลักสูตรแบบแผนปกติ (Normal)


 

 

แผนผังหลักสูตรแบบแผนสหกิจศึกษา (Cooperative Education)

 

 Update 15.11.2560

ท่านสามารถ Download แผนผังหลักสูตรและรายวิชาทั้งหมดได้ที่นี้

>