หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2553)

Bachelor of Engineering in Computer Engineering (2010)

ชื่อปริญญาและสาขา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ชื่อย่อ วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering) ชื่อย่อ B.Eng.(Computer Engineering)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) คือสาขาวิชาที่เกี่ยว ข้องกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์ ในปัจจุบันมีงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ การออกแบบ ระบบฐานข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์คและความปลอดภัย ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบประมวลสัญญาณ ภาพ/เสียง/วีดิโอ ระบบความฉลาดเชิงการคำนวณ เทคโนโลยีระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยทางการแพทย์และผู้พิการ ระบบหุ่นยนต์ การออก แบบการบริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเกมส์และแอนิเมชัน รวมไปถึงการพัฒนาแอพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา เช่น Smart Phone  หรือ Tablet PC

วิธีการรับสมัคร

ลักษณะการเรียน

          วิชาที่เรียนประกอบไปด้วยวิชาบรรยาย และปฏิบัติ โดยวิชาที่เป็นวิชาชีพจะมีการเรียนปฏิบัติควบคู่ด้วยทุกวิชา เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

จำนวนหน่วยกิตในหลักสูตร 140 หน่วยกิต

          หลักสูตร (แผนการศึกษา)CPE

 

  ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 Credits
  001101 ENGL 101 Fundamental English 1                                                       3
  206161 MATH 161 Calculus for Engineering 1 3
  207105 PHYS 105 Physics for Engineering and Agro-Industry Students 1 3
  207115 PHYS 115 Physics Laboratory for Engineering and Agro-Industry Students 1 1
  259104 ENGR 104 Engineering Drawing 3
  259106 ENGR 106 Workshop Technology 1
  203167 CHEM 167 General Chemistry Laboratory for Engineering Students 3
  203162 CHEM 162 General Chemistry for Engineering Students 1
  259109 ENGR 109 Telecommunication in Thailand 3
        (Total) 21
           
  ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 Credits
  001102 ENGL 102 Fundamental English 2 3
  206162 MATH 162 Calculus for Engineering 2 3
  207106 PHYS 106 Physics for Engineering and Agro-Industry Students 2 3
  207116 PHYS 116 Physics Laboratory for Engineering and Agro-Industry Students 2 1
  261102 CPE 102 Computer Programming 3
  259108 ENGR 108 Electricity in Daily Life 3
  261103 CPE 103 Basic Computer Engineering 3
  259191 ENGR 191 Student Quality Dvelopment through Activities 1 1
        (Total) 20
           
  ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 Credits
  206261 MATH 261 Environmental Science Today 3
  252211 EE 211 Science and Global Warming 3
  261200 CPE 200 Lift and The Universe 3
  261210 CPE 210 Electricity in Daily Life 3
  261212 CPE 212 Telecommunication in Thailand 1
  001201 ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 3
  261208 CPE 208 Numerical Computaion for Engineers 3
        (Total) 19
           
  ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 Credits
  001202 ENGL 202 English in Professional Contexs 3
  261207 ENGR  207 Basic Computer Engineering Laboratory 2
  206281 MATH 281 Calculus for Engineering 3 3
  261214 CPE 214 Microprocessor and Interfacing 3
  261215 CPE 215 Embedded System Laboratory 1
  261205 CPE 205 Data Structures and Algorithms 3
  261332 CPE 332 Data and Computer Communications 3
        กระบวนการวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3
        (Total) 21
           
  ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 Credits
  201114 SC 114 Environmental Science Today 3
  261304 CPE 304 Computer Architecture 3
  261335 CPE 335 Computer Networks
  261336 CPE 336 Computer Networks Laboratory
  261342 CPE 342 Fundamentals of Database Systems 3
  261343 CPE 343 Database System Laboratory 1
  - - - General Education of Humanities and Social Sciences 3
        (Total) 17
           
  แผนปกติ (Normal)        
  ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2         Credits
  259194 ENGR 301 Learning through Activities 4 1
  261305 CPE 305 Operating Systems 3
  259194 ENGR 194 Student Quality Development through Actities IV 1
  261361 CPE 361 Software Engineering 3
  - - - Major Electives 6
        (Total) 16
           
     
           
  แผนปกติ (Normal)        
  ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 Credits
  261405 CPE 405 Advanced Computer Engineering Technology 3
  261491 CPE 491 Project Survey 1
  - - - Major Electives 9
  - - - Free Electives 3
        (Total) 16
     
  แผนปกติ (Normal)        
  ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2       Credits
  259192 ENGR 192 Learning through Activities 2 1
  261492 CPE 492 Project 3
    - - Major Electives 3
    - - Free Electives 3
        (Total) 10
     

 

 

>