วิภาวรรณ มีปัญญา
เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์