สิทธิชน อังคุตรานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ดูแล ตรวจสอบ กำหนดคุณลักษณะ พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขทางด้านระบบ Network, Hardware, Software, Graphic Design 

การศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่ 50200

E-mail : peinakutsuki@gmail.com, sittichon.a@cmu.ac.th