ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย iCode 2013 @COMPUTER ENGINEERING, CMU
การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC Thailand Northern Programming Contest 2013
Join the Barcamp Conversation. It is an open, participatory event. Anyone can come.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตร์สองภาษา (ISNE)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตร์สองภาษา
สมัครเข้ารับการคัดเลือก สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย(ISNE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตัวอย่างแนวข้อสอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 2
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professional Examination: ITPE
NEXT PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8