ประกาศรายชื่อทีมผู้มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน iCode 2017
ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมแข่งขันการเขียนโปรแกรม iCode Programming Contest 2017
โครงการทดสอบวัดความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2560
รองศาสตราจารย์ ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตร จากกลุ่มทฤษฎีการคำนวณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ขอขอบคุณบริษัทดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์จำกัด ได้อนุเคราะห์บริจาค อุปกรณ์ปฏิบัติงานทางด้านเครือข่าย
ประกาศผลการทดสอบ ISNE PROFICIENCY TEST
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัล Best Paper Award ประชุมวิชาการนานาชาติ ICCSA 2016 A
โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบโครงการ ทดสอบวัดความสามารถทางด้าน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559
ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ACM-ICPC 2016
NEXT PAGE 1 2 3 4 5 6 7 8