ขอแสดงความยินกับบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่