ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้เข้าร่วม โครงการ Seed for the future 2017 

     นายทนงศักดิ์ เนตรอนงค์ และ น.ส กัลยรัชต์ ช่างหล่อ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ "Seed for the future 2017" โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ ICT ทดลองปฏิบัติงานงานจริง และทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม ณ ประเทศจีน เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที 16 กันยายน - 30 กันยายน 2556 จากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด