Computer Engineeing CMU

การแข่งขันการเขียนโปรแกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2560
iCode Programming Contest 2017

ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    

     แข่งขันการเขียนโปรแกรมวันที่ 20 สิงหาคม 2560

 

ประกาศรายชื่อ 40 ทีม ที่ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขัน iCode 2017                                                    

ชื่อทีม   ชื่อโรงเรียน   
1.DarkST   กำแพงเพชรพิทยาคม
2.BarborSuSu  จักรคำคณาทร
3.Pcccr_coding                    จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
4.CHS1_Jam เฉลิมขวัญสตรี
5.Chs.star  เฉลิมขวัญสตรี
6.chs.kad เฉลิมขวัญสตรี
7.Exiting Team บุญวาทย์วิทยาลัย
8.Verdict: WA  บุญวาทย์วิทยาลัย
9.Which key is 'ANY' key?     บุญวาทย์วิทยาลัย
10.Chanintorn lalar  ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
11.chanintorn lala2  ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
12.AI.Guys                          ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
13.Sakura                 พะเยาพิทยาคม
14.Murasaki no hana พะเยาพิทยาคม
15.Crusty Scripts  มงฟอร์ตวิทยาลัย
16.Miracle                            มงฟอร์ตวิทยาลัย
17.Miracle                            มงฟอร์ตวิทยาลัย
18.Algorix                            ยุพราชวิทยาลัย
19.Calobhobah  ยุพราชวิทยาลัย
20.popcorn ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
21.5RoomTheGang  ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
22.anime                             ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
23.UminChoi & friends...  ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
24.PaI2odia Zonatina           ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
25.Root39  สวนกุหลาบวิทยาลัย
26.3P                                  สวนกุหลาบวิทยาลัย
27.EgoKodikas  สวนกุหลาบวิทยาลัย
28.OungOung  สวรรค์อนันต์วิทยา
29..No score.  สันกำแพง
30.CMUD  สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31.THX3Times  สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
32.F8-away  จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
33.Hello World              เชียงรายวิทยาคม
34.Wyvern  ดาราวิทยาลัย
35.Grizzly bear                     ดาราวิทยาลัย
36.Unix  ดาราวิทยาลัย
37.มากับพระ                         นวมินทราชูทิศ พายัพ
38.PRcode  พิริยาลัยจังหวัดแพร่
39.Include ร สาธิตมหาวิทยาลัยนเรศว
40.HSW SOFT  ห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก

 

กำหนดการแข่งขันการเขียนโปรแกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2560

iCode Programming Contest 2017

วันที่ 20 สิงหาคม 2560

ชั้น 5 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

08.00 - 08.45 น.        ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน บริเวณลานชั้น 5

08.45 - 09.15 น.        พิธีเปิดการแข่งขัน ห้อง 516

09.15 - 10.45 น.        แข่งขันรอบรองชนะเลิศ กลุ่ม A   ห้อง 518

11.00 - 12.30 น.        แข่งขันรอบรองชนะเลิศ กลุ่ม B  ห้อง 518

12.30 - 13.30 น.        รับประทานอาหารกลางวัน บริเวณลานชั้น 5

14.00 - 16.00 น.        แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ห้อง 518

16.00 - 16.30 น.        ประกาศผลรางวัล มอบเกียรติบัตร และถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก  ห้อง 516

 

การแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้โจทย์ปัญหาประเภททีม โดยจัดแข่งขันในสภาพแวดล้อมปิด แต่ละทีมจะมีสมาชิกได้ไม่เกิน 3 คน ซึ่งจะต้องช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาภายในเวลาที่กำหนด โดยสามารถใช้ภาษา C, C++ หรือ Java ในการเขียนโปรแกรม

 

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ 

-รอบคัดเลือกการแข่งขันจะแบ่งทีมทั้งหมดออกเป็น สาย A 20 ทีม และ  สาย B 20 ทีม ทำการแข่งขัน สายละ 60 นาที

                    โดยคัดเลือก 20 อันดับแรกจาก 40 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

-รอบชิงชนะเลิศ เวลาในการแข่งขัน 120 นาที 

 

กฎกติกา และ การตัดสิน 
        กฎกติกาการแข่งขันอ้างอิงจากกฎการแข่งขันของ ACM-ICPC โดยคณะกรรมการจัดงาน ได้ปรับปรุงบางส่วนให้เข้า
กับสภาพการแข่งขันในพื้นที่ปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมและผู้ควบคุมทีม (โค้ชหรือผู้ช่วย) ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
เพื่อความเสมอภาคและความยุติธรรมในการแข่งขัน

ลักษณะการแข่งขัน 

• แข่งขันเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหา มีโจทย์ปัญหาไม่น้อยกว่า 8 ข้อ (โจทย์อธิบายเป็นภาษาไทย) โดยใช้ภาษา C, C++ 
หรือ Java เป็นภาษาโปรแกรม 
• ทีมเข้าแข่งขัน
สามารถเลือกทำโจทย์ข้อใดก่อนก็ได้ แต่ละข้อสามารถใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันได้ (C, C++, Java)
• ทีมที่เข้าแข่งขันต้องมีสมาชิกในทีมเป็นนักศึกษาจากสถาบันเดียวกัน โดยต้องมีสมาชิก 2-3 คน


ข้อปฏิบัติในการแข่งขัน

• หนังสือ (text book, dictionary, magazine, …) สามารถนำเข้าได้ทีมละไม่เกิน 3 เล่ม และเอกสารอื่นๆ ในรูปแบบกระดาษไม่เกิน 100 แผ่น 
• 
ไม่อนุญาต ให้นำอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องแข่งขัน
• ไม่อนุญาตให้มีการสื่อสารกับทีมอื่นๆ หรือผู้ควบคุมทีมระหว่างการแข่งขัน
• ไม่อนุญาต ให้เชื่อมต่อเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตในระหว่างการแข่งขัน
• ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใดที่เป็นการรบกวนทีมอื่นๆในระหว่างการแข่งขัน
• ไม่อนุญาต ให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในห้องแข่งขัน ทางผู้จัดการแข่งขันจะมีการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มให้
• ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันสามารถขอเข้าห้องน้ำ หรือขอยารักษาโรค โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำห้องแข่งขันได้

 

สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน 

ห้องแข่งขัน 

• แต่ละทีมถูกจัดให้อยู่ในห้องแข่งขัน มีแสงสว่างเพียงพอ ในห้องปรับอากาศ 
• แต่ละทีมมีโต๊ะทํางานหนึ่งตัว เก้าอี้ 3 ตัว และ PC 1 เครื่อง 

Programming Environment 

OS:

- Ubuntu 14.04.3 LTS Linux (64-bit)

Desktop:

- GNOME

Editors:

- vi/vim
- gvim
- emacs
- gedit
- geany

Languages:

Java

- Version 1.8.0_45
- OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_45-internal-b14)
- OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.45-b02, mixed mode)

C/C++

- g++ (Ubuntu 4.8.4-2ubuntu114.04) 4.8.4
- gcc (Ubuntu 4.8.4-2ubuntu114.04) 4.8.4 

IDE:

- Java - Eclipse 4.5.1 (Mars)
- C/C++ - CDT 8.8.0 under Eclipse 4.5.1


วันแข่งขันจริงจะมี Practice Session เพื่อให้ทุกทีมได้ทดลองใช้เครื่อง และเข้าสู่ระบบควบคุมการแข่งขัน 
PC2 ที่ใช้ส่งโปรแกรมคําตอบ และดูผลตัดสิน และเวลาของการแข่งขัน 


การตัดสิน 

• การเรียงอันดับของทีม นับจากจํานวนโจทย์ที่ทําได้ (problem solved) เป็นหลัก ถ้ามีทีมที่ทําได้จํานวนโจทย์เท่ากัน ให้
เรียงตามเวลา (time หรือ points) จากน้อยไปมาก 
• Time/Points หรือคะแนน คือ ผลรวมของเวลา (จํานวนนาที นับจากจุดเริ่มต้นการแข่งขัน) ที่ใช้ทําโจทย์ในแต่ละข้อ นับ
เฉพาะข้อที่ทําได้ถูกต้อง โปรแกรมคําตอบ(หรือ Run) ที่ส่งแล้วไม่ถูกต้อง จะถูกเพิ่มเวลาเป็น 20 นาทีต่อครั้ง เวลาของโจทย์
ของข้อที่ยังทําไม่ถูกจะไม่นําไปคิดในเวลารวม 
• เมื่อสิ้นสุ ดเวลาการแข่งขัน ระบบ PC2 จะจัดอันดับของทีมต่างๆโดยอัตโนมัติ จะยึดถือผลการตัดสินนี้เป็นหลักและ
เมื่อกรรมการไม่ตรวจพบความผิดปกติใดๆ จึงประกาศให้ผลการตัดสินนั้น เป็นผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ 
• การได้จํานวนข้อ Problem solved และ Time ที่เท่ากันพอดีของสองทีม (หรือหลายทีม) ให้จัดอันดับโดยพิจารณา
เพิ่มเติมดังนี้ 

o ตอนแรกดูความแม่นยําก่อน คือทีมที่ส่งจํานวน Run น้อยกว่าเป็ นผู้ชนะ (Attempt น้อยกว่าแต่ได้ข้อถูกเท่ากัน) 
o หาก Attempt เท่ากันพอดี ให้พิจารณาเวลาของข้อแรกที่ทีมนั้นๆทําได้ ใครทําได้ก่อนเป็นผู้ชนะ หากเท่ากันอีกจึง
พิจารณาข้อถัดไปตามลําดับ 

• ผู้ควบคุมทีมมีสิทธิประท้วงการแข่งขันได้ ภายใน 15 นาทีหลังการแข่งขันสิ้นสุด แต่การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่
สิ้นสุด 

 

เงินรางวัล 

  • ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท 
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท  

 

*** สมาชิกของทีมอันดับที่ 1-5  จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการคัดเลือกใน โครงการอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ 
เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (Information System and Network Engineering) 

และหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineeringของ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2560

 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึก 30 ปี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel: 08-4614-0006, 0-5394-2023
Fax: 0-5394-2072