เอกสาร 261491 CPE ISNE
1.ใบแจ้งหัวข้อโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษา วศ.คพ.491/1    
2.เอกสารรายงานความก้าวหน้ารายเดือน วศ.คพ.491/2   
3. คำขอประเมินผลการศึกษา 491 วศ.คพ.491/3  
4. กำหนดการเรียนการสอนวิชา 261491  
5. กำหนดการเรียนการสอน และสอบกระบวนวิชา 269491  

 

เอกสาร 261492 CPE ISNE
1.ใบเสนอแนวทางการศึกษาค้นคว้า วศ.คพ.492/1
2.ใบรายงานความก้าวหน้ารายเดือน วศ.คพ.492/2
3. คำขอประเมินโครงงาน 492 วศ.คพ.49//3
4. ใบอนุมัติให้ผ่านการตรวจสอบหนังสือโครงงานฉบับสมบูรณ์กระบวนวิชาโครงงาน วศ.คพ.492/4
5. เอกสารวิชาโครงงานของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 261492  

 

รูปแบบเอกสารโครงงาน (Last Update 9/11/2017) CPE ISNE
1. ตัวอย่างเล่ม 261491 - 261492       
2. คำแนะนำในการใช้ Template
3. ฟอนต์แห่งชาติ      

 

เอกสารอื่นๆ ดาวน์โหลด
1.แบบยืม- คืนอุปกรณ์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4
2.Curriculum Summary CPE2017
3.Curriculum Summary ISNE2017

 

 


 

>