ผศ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

Room: 517

Phone: 053-942076 ต่อ 107

ความสนใจ
- Heuristics Algorithms 
- Bio-Inspired Computing 

Education 
- Ph.D. Computer Science, University of Massachusetts Boston
- MS. Industrial and Organization Psychology, Chiang Mai University 
- B.Eng Computer, Chaing Mai University 

Contact
- paskorn@eng.cmu.ac.th

- website : Link

Office Hours:Thursday 13.00-16.00