ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ สมจิต 
Yuthapong Somchit, Ph.D.,Asst. Prof.

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200


Room: 519
Phone: 053-942024 ต่อ 218
Fax: 053-942072


ความสนใจ

Computer Networks
Cloud Computing
Cisco IOS/ Cisco IOS-XR

การศึกษา

B.Eng. (Electrical Engineering) , Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 1999
M.Eng. (Communication and Integrated Systems) Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan, 2003
Ph.D. (Communication and Integrated Systems) Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan, 2006

ประวัติการทำงาน

Software Engineer, Japan Development Centre (JDC)/ Japan Software Development (JSD), Cisco Systems, Tokyo, Japan, 2006-2009
Lecturer, Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University, 2009 - Present
Yuthapong Somchit, Ph.D.

Office Hours:Monday,Thursday 09.30-11.30