ผศ.ดร.กานต์ ปทานุคม

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ตึก 30 ปี (ห้อง 510)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Room: 508
Phone: 053-942024 ต่อ 208
Fax: 053-942072
E-mail: karn@eng.cmu.ac.th


ความสนใจ

Image Processing
Digital Signal Processing

การศึกษา

B.Eng. (Electrical Engineering) , Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 2003
M.Eng. (Communication and Integrated Systems) Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan, 2006
Ph.D. (Communication and Integrated Systems) Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan, 2009

ประวัติการทำงาน

Lecturer, Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Chiang Mai University, 2009 - Present

Office Hours:Thursday 09.30-15.00