ผศ.ดร.อัญญา อาภาวัชรุตม์ 

Anya Apavatjrut, Ph.D.,Asst. Prof.  

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่ 50200

Room: 505
Phone: 053-942024 ต่อ 205
Fax: 053-942072
E-mail: anya@eng.cmu.ac.th

Research Interests
Wireless Communications
Wireless Sensor Networks
Channel Codings
Cooperative Communications

 

Educations
Ph.D. (Telecommunications), Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, France, 2011
M.Res. (Instrument systems, signals and images), Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, France, 2007
M.Eng.[+B.Eng.] (Telecommunications engineering), Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, France, 2007

Office Hours:Thursday 13.00-16.00