อ.ดร.นวดนย์ คุณเลิศกิจ | Navadon Khunlertgit, Ph.D.

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่ 50200​

Research interests

- Computational Biology

- Genomic Signal Processing (GSP)

- Earth Science Modeling

Education

- Ph.D. (Electrical Engineering), Texas A&M University, College Station, TX, USA, 2016

- M.Eng. (Computer Engineering), Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 2009

- B.Eng. (Computer Engineering), Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 2006

Office Hours:Monday,Thursday 09.00-11.00