รศ.ดร.สรรพวรรธน์ กันตะบุตร
Sanpawat Kantabutra, Ph.D., Assoc.Prof.

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่ 50200

Phone: 053-942023
FAX : 053-942072

 

Research Interests

Complexity Theory, Design and Analysis of Algorithms, Graph Theory
 

Education
Ph.D. in Theoretical Computer Science, Tufts University, USA

Office Hours: Monday-Friday 14.00-16.00

Wedsite