รศ.ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
Sansanee Auephanwiriyakul, Ph.D., Assoc. Prof.

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่ 50200

Room: 504
Phone: 053 - 942076 ต่อ 204
E-mail: sansanee@eng.cmu.ac.th
Personal Page 
http://sansanee.cpe.eng.cmu.ac.th/

Research Interests
Computer Vision
Neural Networks
Pattern Recognition
Fuzzy Set Theory

Education
B.Eng (Electrical Engineering) Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 1993
M.S. (Electrical and Computer Engineering) University of Missouri-Columbia, Missouri, USA, 1996
Ph.D. (Computer Engineering and Computer Science) University of Missouri-Columbia, Missouri, USA, 2000

Office Hours:Wednesday 09.00-12.00