ผศ.ดร.ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา     
Patiwet Wuttisarnwattana,  Ph.D.,Asst. Prof.      
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ตึก 30 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Tel: 053-942-023
Fax: 053-942-072
E-mail: patiwet @ eng.cmu.ac.th

Research interests
Medical Imaging
Biomedical Image Processing and Analysis
Biomedical Engineering
Personal Finance, Investment, and Financial Technolgoy (FinTech)
Cell Biology, Immunology, Histopathology, and Digital Pathology

 

Education
Doctor of Philosophy (Biomedical Engineering), Case Western Reserve University, Ohio, USA
Master of Science (Biomedical Engineering), Case Western Reserve University, Ohio, USA 
Bachelor of Engineering (Computer Engineering) with first class honors, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

Office Hours:Wednesday 13.30-16.30