ผศ.ดร.นราธิป เที่ยงแท้
Narathip Tiangtae,
Ph.D.,Asst. Prof. 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่ 50200

Room: 514
Phone: 053-942078 ต่อ 2078
E-mail:
Personal Page:

 

Research Interests
Computer Graphics
Numerical Simulation
High Performance Computing

Education
B.Eng. (Information Engineering) Tohoku University, Sendai, Japan, 1995
M.Eng. (Information Engineering) Nagoya University, Nagoya, Japan, 1997
D.Eng. (Information Engineering) Nagoya University, Nagoya, Japan, 2001

Office Hours:Tuesday,Thursday 09.30-12.00