รศ.ดร.ตรัสพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
Trasapong Thaiupathump,Ph.D., Assoc.Prof.

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่ 50200

Phone: 053-942023
E-mail: trasapong@eng.cmu.ac.th

ความสนใจ
Digital Signal Processing
Data Communications

การศึกษา
B.Eng. (Computer Engineering with Honors)King Mongkut's Institute of Technology, Ladkrabang, Bangkok, Thailand, 1993
M.S. (Computer Engineering) University of Southern California, California, USA, 1996
Ph.D. (Data Communications), University of Pennsylvania, Pennsylvania, USA, 2002

Office Hours:Monday,Thursday 11.00-12.30