ผศ.ดร.ลัชนา ระมิงค์วงศ์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่ 50200

ROOM : 510
PHONE 053-942024 ต่อ 210
lachana@eng.cmu.ac.th

Innovation Warrior Research Group
http://www.cpe.eng.cmu.ac.th/inw/

Research Interests

Software Engineering, Software Process Management, Requirements
Engineering, Usability Engineering, Human-Computer Interaction.

Education

Ph.D. in Software Process Management (Computer Science), University of
New England, Australia

Office Hours:Monday 09.30-15.00