อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่ 50200

Room: 405
Phone: 053-942024 ต่อ 105
E-mail: arnans@gmail.com

Research Interests


Education
Ph.D., Massachusetts Institute of Technology, USA.(2008)

Office Hours:Thursday 13.00-15.00