ผศ. โดม โพธิกานนท์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่ 50200
Phone: 053-942073 ต่อ 102
E-mail:

Master: Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium
Universiteit Leiden, The Netherlands

Office Hours:Monday,Thursday​ 09.00-12.00