รศ.ดร.นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ
Narissara Eiamkanitchat, Ph.D.,Assoc.Prof. 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว เชียงใหม่ 50200

Room: 503
Phone: 053-942076 ต่อ 203
E-mail:

 

Research interests

Data Mining
Neuro-fuzzy system
Business Intelligence

การศึกษา

B.Eng.(Computer Engineering) Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 1997
M.Eng.(Electrical Engineering) Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
Ph.D.(Electrical Engineering),Chiang Mai University, 2010​


การทำงาน

Computer aided in relational database for selecting reasonable answer

Office Hours:Thursday 13.00-15.30

WebPage CLICK