ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบันได้ผลิตวิศวกรที่เป็นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐและเอกชนออกไปทำงานในหลายสาขา เช่น วิศวกรระบบเครือข่าย นักพัฒนาโปรแกรม และนักออกแบบระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมเป็นต้น

Vision

Knowledge of tomorrow, ready for your learning today

Mission

คอมพิวเตอร์เป็นศาสตร์ที่มีผลวัตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จึงปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้นักศึกษาทุกคนพร้อมที่จะออกไปทำงานจริงในอตุสาหกรรม นอกจากนั้น ด้วยทีมนักวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้นำเอาความชำนาญเข้ามาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน แบะบริการวิชาการให้กับทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย

Curriculum

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะจบไปทำงานในอุตสาหกรรมได้ทันที โดยมีความร่วมมือกับบริษัทและหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่จะทำการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชา ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ หลักสูตรของภาควิชา ประกอบไปด้วยวิชาพื้นฐานทงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิชาเลือกตามความสนใจของนักศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ได้เปิดสอนทั้งแบบภาคปกติกและภาคพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการต่อยอดความรู้จากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือผู้เรียนที่ทำงานแล้วต้องการเพิ่มโอกาสในหน้าที่การงาน

โครงสร้าง