หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (ISNE)
Bachelor of Engineering in Information Systems and Network Engineering

ชื่อปริญญาและสาขา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย) ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย)
Bachelor of Engineering (Information Systems and Network Engineering) ชื่อย่อ : B.Eng. (Information Systems and Network Engineering)

                  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 89 หน่วยกิต สอนโดยคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่จบการศึกษาจากสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก รวมทั้งมีคณาจารย์ชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันต่างๆ ที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                 ในปัจจุบัน สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย เป็น สาขาที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วประกอบกับการขยายตัวทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมไอทีมีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหลายประเทศ เช่น การเปิดประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 ที่จะกระตุ้นให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

                 การทำงานในสาขานี้ให้ประสบความสำเร็จจึงจะต้องมีความรู้ความ สามารถในการที่จะทำงานร่วมกับบุคลากรในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม ระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) จึงออกแบบมาเพื่อการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่ายที่สามารถทำงานในระดับ นานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการรับสมัคร

- โควต้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Admission สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
- โครงการรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี (โครงการพิเศษ)
- โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน
- คอมพิวเตอร์ (เช่น การแข่งขัน NSC ระดับประเทศหรือเทียบเท่า, คอมพิวเตอร์โอลิมปิก หรือเทียบเท่า)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ  35,000  บาท  

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   143 หน่วยกิต  (วิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

1. General Education:
1.1 Language and Communication:

- Listening and Speaking in English†
- Reading and Writing in English†
- Critical Reading and Effective Writing†
- English in Science and Technology Context†

1.2 Humanities and Social Science: (Select 3 subjects)

- Man and Philosophy
- Psychology and Daily Life
- Humanistic Arts
- Law and Modern World
- General Accounting
- Introduction to Entrepreneurship and Business
- Economics for Everyday Life
- Introduction to Communication

1.3 Science and Mathematics: (Select 2 subjects)

- Environmental Science in Today's World
- Science and Global Warming
- Life and the Universe
- Disaster Preparedness for Health and Life
- Basic Life Support and First Aid in Everyday Life
- Principles of Conservation
- Medications in Everyday Life
- Emergency Preparedness and Management
- Environmental Threat and Health
- Life and Alternative Energy

1.4 Learning through Activities:

- Learning through Activities
- Learning through Activities
- Learning through Activities

2. Field of Specialization:
2.1 Core Courses:

- Calculus for Engineering I
- Calculus for Engineering II
- Physics for Engineering and Agro-Industry Students I
- Quantitative Analysis in Industrial Engineering†
- Engineering Materials
- Engineering Drawing
- Introduction to Information Systems and Network Engineering†
- Programming Languages for Information Systems and Network Engineering†

2.2 Major
2.2.1 Required Courses:

- Programming Language†
- Object-Oriented Programming Language†
- Data Structures and Algorithms†
- Operating Systems†
- Computer Networks†
- Computer Networks Laboratory†
- Fundamentals of Database Systems†
- Database System Laboratory†
- Software Engineering†
- Network Programming†
- Computer Network Design and Management†
- Information Systems†

- Network and Information Security†
- Information Systems and Network Engineering Laboratory I†
- Fundamentals of Data and Computer Communications†
- Web Programming Language†
- Information Systems and Network Engineering Laboratory II†
- Algorithms for Information Systems and Network Engineering
- Computer Architecture for Information Systems and Network Engineering†
- Data Centric Application Development†
- Data Warehousing and Business Intelligence for -Information Systems and Network Engineering†
- Platform Programming†
- Project Management for Information Systems and Network Engineering†
- Wireless and Broadband Computer Networks†
- Information Technology Service Management†
- Project Survey†
- Project†

2.2.2 Major Electives:


- Parallel Processing and Distributed Systems†
- Wireless Computer Network System†
- Broadband Communication Network†
- Advanced Database Systems†
- Data Mining for Computer Engineering†
- Neural Networks†
- Artificial Intelligence †
- Digital Image Processing†
- Introduction to Computational Intelligence for Computer Engineering†
- Computer Simulation Modeling and Analysis†
- Computer Graphics†
- System Analysis and Design for Computer Engineering†
- Robotics†
- Computer-Aided Manufacturing†
- Real-Time Computer Control†
- Advanced Information Systems and Network Technology†
- Information Systems and Network Engineering Training†
- Computer Network Traffic Analysis†
- Wireless Sensor Network†
- Peer-to-peer Systems†
- Introduction to Neuro-Fuzzy Systems†
- Mobile Application Development†
- Personal Software Process Improvement†
- Introduction to Human-Computer Interaction†
- Advanced Project Management for Information Systems and Network
Engineering†
- Risk Management in Software Project†
- Seminar†
- Selected Topics in Information Systems and Network Engineering†
- Selected Topics in Information Systems I†
- Selected Topics in Information Systems II†
- Selected Topics in Network Engineering I†
- Selected Topics in Network Engineering II†

แผนปกติ (Normal Track)

แผนสหกิจศึกษา (cooperative study track)

 

 

 

แสดงแผนการศึกษา (Study Plan)
 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 Credits
001101 ENGL 101 Fundamental English 1 3
206161 MATH 161 Calculus for Engineering 1 3
207105 PHYS 105 Physics for Engineering and Agro-Industry Students I 3
259104 ENGR 104 Engineering Drawing 3
259191 ENGR 191 Student Quality Development through Activities 1 1
261102 CPE 102 Programming Language 3
269101 ISNE 101 Introduction to Information Systems and Network Engineering 3
      (Total) 19
         
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 Credits
001102 ENGL 102 Reading and Writing in English 3
206162 MATH 162 Calculus for Engineering 2 3
261205 PHYS 205 Data Structures and Algorithms 3
269103 PHYS 103 Programming Languages for Information Systems and Network Engineering 3
269105 ISNE 105 Information Systems and Network Engineering Laboratory I 1
269130 ISNE 130 Fundamentals of Data and Computer Communications 3
- - - GE Science & Mathematics 3
      (Total) 19
         
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 Credits
001201 ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 3
261200 CPE 200 Object-Oriented Programming Language 3
255201 IE 201 Quantitative Analysis in Industrial Engineering 3
261335 CPE 335 Computer Networks 3
261336 CPE 336 Computer Networks Laboratory 1
269200 ISNE 200 Web Programming Language 3
269201 ISNE 201 Information Systems and Network Engineering Laboratory II 1
269202 ISNE 202 Algorithms for Information Systems and Network Engineering 3
      (Total) 20
         
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 Credits
001225 ENGL 225 English in Science and Technology Context 3
259103 ENGR  103 Engineering Materials 3
261342 CPE 342 Fundamentals of Database Systems 3
261343 CPE 343 Database System Laboratory 1
261433 CPE 433 Network Programming 3
269210 ISNE 210 Computer Architecture for for Information Systems and Network Engineering 3
- - - GE Humanities & Social Science 3
      (Total) 19
         
แผนปกติ (Normal Track)  
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 Credits
261305 CPE 305 Operating Systems 3
261434 CPE 434 Computer Network Design and Management
261361 CPE 361 Software Engineering 3
269340 ISNE 340 Data Centric Application Development 3
- - - GE Humanities & Social Science 6
      (Total) 18
         
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 Credits
259194 ENGR 194 Student Quality Development through Activities 4 1
261446 CPE 446 Information Systems 3
261447 CPE 447 Network and Information Security 3
269341 ISNE 341 Data Warehousing and Business Intelligence for Information Systems and Network Engineering 3
269360 ISNE 360 Platform Programming 3
269370 ISNE 370 Project Management for Information Systems and Network Engineering 3
- - - Major Elective 3
- - - GE Science & Mathematics 3
      (Total) 22
         
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 Credits
269430 ISNE 430 Wireless and Broadband Computer Networks 3
269470 ISNE 470 Information Technology Service Management 3
269491 ISNE 491 Project Survey 1
- - - Major Electives 6
- - - Free Electives 3
      (Total) 16
         
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 Credits
259192 ENGR 192 Student Quality Development through Activities 2 1
269492 ISNE 492 Project 3
- - - Major Elective 3
- - - Free Elective 3
      (Total) 10
         
แผนสหกิจ (Coop Track)  
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 Credits
261305 CPE 305 Operating Systems 3
261434 CPE 434 Computer Network Design and Management 3
261361 CPE 361 Software Engineering 3
269340 ISNE 340 Data Centric Application Development 3
- - - GE Humanities & Social Science 6
- - - Free Elective 3
      (Total) 21
         
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 Credits
259194 ENGR 194 Student Quality Development through Activities 4 1
261446 CPE 446 Information Systems 3
261447 CPE 447 Network and Information Security 3
269341 ISNE 341 Data Warehousing and Business Intelligence for Information Systems and Network Engineering 3
269360 ISNE 360 Platform Programming 3
269370 ISNE 370 Project Management for Information Systems and Network Engineering 3
269491 ISNE 491 Project Survey 1
- - - Major Electives 3
      (Total) 20
         
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 Credits
259192 ENGR 192 Student Quality Development through Activities 2 1
269430 ISNE 430 Wireless and Broadband Computer Networks 3
269470 ISNE 470 Information Technology Service Management 3
269492 ISNE 492 Project 3
- - - Major Electives 3
- - - GE Science & Mathematics 3
- - - Free Electives 3
      (Total) 19
         
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 Credits
269495 ISNE 495 Cooperative Education 6
      (Total) 6
         

 

 

>