หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2558)

Bachelor of Engineering in Computer Engineering (2015)

ชื่อปริญญาและสาขา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ชื่อย่อ วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering) ชื่อย่อ B.Eng.(Computer Engineering)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) คือสาขาวิชาที่เกี่ยว ข้องกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์ ในปัจจุบันมีงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ การออกแบบ ระบบฐานข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์คและความปลอดภัย ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบประมวลสัญญาณ ภาพ/เสียง/วีดิโอ ระบบความฉลาดเชิงการคำนวณ เทคโนโลยีระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยทางการแพทย์และผู้พิการ ระบบหุ่นยนต์ การออก แบบการบริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเกมส์และแอนิเมชัน รวมไปถึงการพัฒนาแอพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา เช่น Smart Phone  หรือ Tablet PC

วิธีการรับสมัคร

ลักษณะการเรียน

          วิชาที่เรียนประกอบไปด้วยวิชาบรรยาย และปฏิบัติ โดยวิชาที่เป็นวิชาชีพจะมีการเรียนปฏิบัติควบคู่ด้วยทุกวิชา เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

จำนวนหน่วยกิตในหลักสูตร 140 หน่วยกิต

เอกสารโครงสร้างหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Click

          หลักสูตร (Course Study)

 

  1. General Education: 30           Credits
  1.1 Language and Communication: a minimal of 12           Credits
    001101 ENGL 101 Listening and Speaking in English 3 (3-0-6) 
    001102 ENGL 102 Reading and Writing in English 3 (3-0-6) 
    001201 ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 3 (3-0-6) 
    001225 ENGL 202 English in Science and Technology Contexts 3 (3-0-6) 
  1.2 Humanities and Social Science:  6           Credits
    Select from :  
    011100 PHIL 100 Man and Philosophy 3 (3-0-6) 
    013110 PSY 110 Psychology and Daily Life 3 (3-0-6) 
    050106 HUGE 106 Humanistic Arts 3 (3-0-6) 
    176100 LAGE 100 Law and Modern World 3 (3-0-6) 
    701103 ACC 103 General Accounting 3 (3-0-6) 
    703103 MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business 3 (3-0-6) 
    751100 ECON 100 Economics for Everyday Life 3 (3-0-6) 
    851100 MC 100 Introduction to Communication 3 (3-0-6) 
  1.3 Science and Mathematics:   9           Credits
    Select From:  
    201114 SC 114 Environmental Science Today 3 (3-0-6) 
    201116 SC 116 Science and Global Warming 3 (3-0-6) 
    207109 PHY 109 Lift and The Universe 3 (3-0-6) 
    259108 ENGR 108 Electricity in Daily Life 3 (3-0-6) 
    259109 ENGR 109 Telecommunication in Thailand 3 (3-0-6) 
    362211 CONS 211 Principles of Conservation 3 (3-0-6) 
    462130 PHPC 130 Medications in Everyday Lift 3 (3-0-6) 
    602102 BIOT 102 Lift and Alternative Energy 3 (3-0-6) 
  1.4 Learning through Activities:  
    259191 ENGR  191 Student Quality Development through Activities I   1(0-3-1)
    259192 ENGR  192 Student Quality Development through Activities II  1(0-3-1)
    259194 ENGR  194 Student Quality Development through Activities IV 1(0-3-1)
  2. Field of Specialization:             a minimum of     104        Credits
  2.1 Core Courses:  
    203162 CHEM 162 General Chemistry for Engineering Students 3 (3-0-6) 
    203167 CHEM 167

General Chemistry Laboratory for Engineering Students

1 (0-3-0) 
    206161 MATH 161 Calculus for Engineering I 3 (3-0-6) 
    206162 MATH 162 Calculus for Engineering II 3 (3-0-6) 
    206261 MATH 261 Calculus for Engineering III 3 (3-0-6) 
    261216 MATH 281 Discrete Mathematics for Computer Engineers 3 (3-0-6) 
    207105 PHYS 105

Physics for Engineering and Agro-Industry Students I

3 (3-0-6) 
    207106 PHYS 106

Physics for Engineering and Agro-Industry Students II

3 (3-0-6) 
    207115 PHYS 115

Physics Laboratory for Engineering and Agro-Industry Students I

1 (0-3-0) 
    207116 PHYS 116

Physics Laboratory for Engineering and Agro-Industry Students II

1 (0-3-0) 
    252211 EE 211 Electric Circuits I  3 (3-0-6) 
    261306 EE 301 Computer Engineering Probability and Statistics 3 (3-0-6) 
    259104 ENGR 104 Engineering Drawing 3 (2-3-4) 
    259106 ENGR 106 Workshop Technology 1 (0-3-0) 
    261208 CPE 208 Numerical Computation for Engineers 3 (3-0-6) 
  2.2 Major:     a minimum of     70           Credits
    2.2.1 Required Courses:       52          Credits
    261102 CPE 102 Computer Programming  3 (1-6-2)
    261103 CPE 103 Basic Computer Engineering 3 (1-6-2)
    261200 CPE 200 Object Oriented Programming 3 (2-3-4)
   

261217

CPE 205

Data Structures for Computer Engineers

 (3-0-6) 
    261207 CPE 207 Basic Computer Engineering Laboratory 2 (0-6-0) 
    261210 CPE 210 Logic and Digital Circuits 3 (3-0-6) 
    261212 CPE 212 Logic and Digital Circuits Laboratory 1 (0-3-0) 
    261214 CPE 214 Microprocessor and Interfacing 3 (3-0-6)
    261215 CPE 215 Embedded Systems Laboratory 1 (0-3-0) 
    261304 CPE 304 Computer Architecture 3 (3-0-6) 
    261305 CPE 305 Operating Systems 3 (3-0-6) 
    261332 CPE 332 Data and Computer Communications 3 (3-0-6) 
    261335 CPE 335 Computer Networks 3 (3-0-6) 
    261336 CPE 336 Computer Networks Laboratory 1 (0-3-0) 
    261342 CPE 342 Fundamentals of Database Systems 3 (3-0-6) 
    261343 CPE 343 Database System Laboratory 1 (0-3-0) 
    261361 CPE   361     Software Engineering 3 (3-0-6) 
    261405 CPE   405 Advanced Computer Engineering Technology 3 (3-0-6) 
    261491 CPE   491 Project Survey 1 (0-3-0) 
    261492 CPE   492 Project 3 (0-9-0) 
    2.2.2 Major Electives:       a minimum of     18           Credits
    261400 CPE 400 Computer Engineering Training 3 (0-18-0) 
    261404 CPE 404 Advanced Computer Engineering Laboratory 2 (0-4-2) 
    261406 CPE 406 Basic Compiler Design 3 (3-0-6) 
    261410 CPE 410 Electronic Devices for Computer Engineering 3 (3-0-6) 
    261411 CPE 411 Parallel Processing and Distributed Systems 3 (3-0-6) 
    261413 CPE 413 Very Large Scale Integrated Circuit Design 3 (3-0-6) 
    261414 CPE 414 Digital System Design 3 (3-0-6) 
    261421 CPE 421 Computer Hardware Design 3 (3-0-6) 
    261430 CPE 430 Wireless Computer Network System 3 (3-0-6) 
    261433 CPE 433 Network Programming 3 (3-0-6) 
    261434 CPE 434

Computer Network Design and Management

3 (3-0-6) 
    261435 CPE 435  Broaaband Communication Network 3 (3-0-6) 
    261444 CPE 444 Advanced Database Systems 3 (3-0-6) 
    261446 CPE 446 Information Systems 3 (3-0-6) 
    261447 CPE 447 Network and Information Security 3 (3-0-6) 
    261448 CPE 448 Data Mining for Computer Engineering 3 (3-0-6) 
    261451 CPE 451 Neural Networks 3 (3-0-6) 
    261452 CPE 452 Artificial Intelligence 3 (3-0-6) 
    261453 CPE 453 Digital Image Processing 3 (3-0-6) 
    261456 CPE 456 Introduction to Computation Intelligence for Computer Engineering 3 (3-0-6) 
    261464 CPE 464 Computer Simulation and Modeling and Analysis 3 (3-0-6) 
    261465 CPE 465 Computer Graphics 3 (3-0-6) 
    261467 CPE 467 System Programming 3 (3-0-6) 
    261468 CPE 468 System Analysis and Desiqn for Computer Engineering 3 (3-0-6) 
    261470 CPE 470 Signals and Systems 3 (3-0-6) 
    261471 CPE 471 Advanced Digital Signal Processing 3 (3-0-6) 
    261472 CPE 472 Robotics 3 (3-0-6) 
    261473 CPE 473 Computer-Aided Manufacturing 3 (3-0-6) 
    261474 CPE 474 Real-Time Computer Control 3 (3-0-6) 
    261476 CPE 476 Biomedical Instruments 3 (3-0-6) 
    261478 CPE 478 Principles of Control Systems 3 (3-0-6) 
    261493 CPE 493 Seminar 3 (3-0-6) 
    261494 CPE 494 Advanced Topics in Computer Engineering 3 (3-0-6) 
    261497 CPE 497 Selected Topicsin Computer Software 3 (3-0-6) 
    261498 CPE 498 Selected Topicsin Computer Networks 3 (3-0-6) 
    261499 CPE 499 Selected Topicsin Computer Intelligence 3 (3-0-6) 
    269421 ISNE 421 Computer Networks Traffic Analysis 3 (3-0-6) 
    269430 ISNE 430 Wireless and Broadband Computer Networks 3 (3-0-6) 
    269431 ISNE 431 Wireless Sensor Network 3 (3-0-6) 
    269432 ISNE 432 Peer-to-Peer Systems 3 (3-0-6) 
    269451 ISNE 451 Introduction to Neuro-Fuzzy Systems 3 (3-0-6) 
    269461 ISNE 461 Persanal Software Process Improvement 3 (3-0-6) 
    269462 ISNE 462 Introduction to Humen-Computer Interaction 3 (3-0-6) 
  2.3 Monor       None
  3 Free Electives     a minimum of 6 Credits
    TOTAL     a minimum of 140 Credits

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 Credits
001101 ENGL 101 Fundamental English 1 3
206161 MATH 161 Calculus for Engineering 1 3
207105 PHYS 105 Physics for Engineering and Agro-lndustry Students 1 3
207115 PHYS 115 Physics Laboratory for Engineering and Agro-lndustry Students 1 1
259104 ENGR 104 Engineering Drawing 3
259106 ENGR 106 Workshop Technology 1
261103 CPE 103 Basic Computer Engineering 3
259191 ENGR 191 Learning through Activities 1 1
- - - GE Science & Mathematics 3
      (Total) 21

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 Credits
001102 ENGL 102 Reading and Writing in English 3
206162 MATH 162 Calculus for Engineering 2 3
207106 PHYS 106 Physics for Engineering and Agro-lndustry Students 2 3
207116 PHYS 116 Physics Laboratory for Engineering and Agro-lndustry Students 2 1
261102 CPE 102 Computer Programming 3
- - - GE Science & Mathematics 6
      (Total) 19

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 Credits
206261 MATH 261 Calculus for Engineering 3 3
252211 EE 211 Electric Circuits 1 3
261200 CPE 200 Object Oriented Programming 3
261212 CPE 210 Logic and Digital Circuits 3
261212 CPE 212 Logic and Digital Circuits Laboratory 1
261216 CPE 216 Discrete Mathematics for Computer Engineers 3
261217 CPE 217 Data Structures for Computer Engineers 3
      (Total) 19

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 Credits
001201 ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 3
261207 CPE 207 Basic Computer Engineering Laboratory 2
261208 CPE 208 Numerical Computation for Engineers 3
261214 CPE 214 Microprocessor and interfacing
>