หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2558)

Bachelor of Engineering in Computer Engineering (2015)

ชื่อปริญญาและสาขา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ชื่อย่อ วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Bachelor of Engineering (Computer Engineering) ชื่อย่อ B.Eng.(Computer Engineering)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.    เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและมีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีคุณภาพ
2.    เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตัวเอง
3.    เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานในเชิงวิชาการเพียงพอที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
4.    เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ นอกจากนั้นยังมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมและในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Program Educational Objectives

1.    To produce the graduates who are equipped with ability and readiness to work efficiently as professionals in their computer engineering careers.
2.    To produce the graduates who are able to learn and apply new technologies that are related to computer engineering field.
3.    To produce the graduates with adequate fundamental knowledge of computer engineering for higher education in engineering, science, and other complementary disciplines. 
4.    To produce the graduates with high moral and ethical standards in their professional careers as well as caring for the society and the environment.

Student Outcomes

The Student Outcomes of the Computer Engineering program are the same as the 12 learning outcomes of the Washington Accord, stated as following: 
1. Apply knowledge of mathematics, science, engineering fundamentals and an engineering specialization to the solution of complex engineering problems.
2. Identify, formulate, research literature and analyse complex engineering problems reaching substantiated conclusions using first principles of mathematics, natural sciences and engineering sciences.
3. Design solutions for complex engineering problems and design systems, components or processes that meet specified needs with appropriate consideration for public health and safety, cultural, societal, and environmental considerations.
4. Conduct investigations of complex problems using research-based knowledge and research methods including design of experiments, analysis and interpretation of data, and synthesis of information to provide valid conclusions.
5. Create, select and apply appropriate techniques, resources, and modern engineering and IT tools, including prediction and modeling, to complex engineering activities, with an understanding of the limitations.
6. Apply reasoning informed by contextual knowledge to assess societal, health, safety, legal and cultural issues and the consequent responsibilities relevant to professional engineering practice.
7. Understand the impact of professional engineering solutions in societal and environmental contexts and demonstrate knowledge of and need for sustainable development.
8. Apply ethical principles and commit to professional ethics and responsibilities and norms of engineering practice.
9. Function effectively as an individual, and as a member or leader in diverse teams and in multi-disciplinary settings.
10. Communicate effectively on complex engineering activities with the engineering community and with society at large, such as being able to comprehend and write effective reports and design documentation, make effective presentations, and give and receive clear instructions.
11. Demonstrate knowledge and understanding of engineering and management principles and apply these to one’s own work, as a member and leader in a team, to manage projects and in multidisciplinary environments.
12. Recognize the need for, and have the preparation and ability to engage in independent and life-long learning in the broadest context of technological change.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) คือสาขาวิชาที่เกี่ยว ข้องกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์ ในปัจจุบันมีงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น การออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ การออกแบบ ระบบฐานข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์คและความปลอดภัย ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบประมวลสัญญาณ ภาพ/เสียง/วีดิโอ ระบบความฉลาดเชิงการคำนวณ เทคโนโลยีระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยทางการแพทย์และผู้พิการ ระบบหุ่นยนต์ การออก แบบการบริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเกมส์และแอนิเมชัน รวมไปถึงการพัฒนาแอพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา เช่น Smart Phone  หรือ Tablet PC

วิธีการรับสมัคร

ลักษณะการเรียน

          วิชาที่เรียนประกอบไปด้วยวิชาบรรยาย และปฏิบัติ โดยวิชาที่เป็นวิชาชีพจะมีการเรียนปฏิบัติควบคู่ด้วยทุกวิชา เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง

จำนวนหน่วยกิตในหลักสูตร 140 หน่วยกิต

เอกสารโครงสร้างหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Click

          หลักสูตร (Course Study)

 

  1. General Education: 30           Credits
  1.1 Language and Communication: a minimal of 12           Credits
    001101 ENGL 101 Listening and Speaking in English 3 (3-0-6) 
    001102 ENGL 102 Reading and Writing in English 3 (3-0-6) 
    001201 ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing 3 (3-0-6) 
    001225 ENGL 202 English in Science and Technology Contexts 3 (3-0-6) 
  1.2 Humanities and Social Science:  6           Credits
    Select from :  
    011100 PHIL 100 Man and Philosophy 3 (3-0-6) 
    013110 PSY 110 Psychology and Daily Life 3 (3-0-6) 
    050106 HUGE 106 Humanistic Arts 3 (3-0-6) 
    176100 LAGE 100 Law and Modern World 3 (3-0-6) 
    701103 ACC 103 General Accounting 3 (3-0-6) 
    703103 MGMT 103 Introduction to Entrepreneurship and Business 3 (3-0-6) 
    751100 ECON 100 Economics for Everyday Life 3 (3-0-6) 
    851100 MC 100 Introduction to Communication 3 (3-0-6) 
  1.3 Science and Mathematics:   9           Credits
    Select From:  
    201114 SC 114 Environmental Science Today 3 (3-0-6) 
    201116 SC 116 Science and Global Warming 3 (3-0-6) 
    207109 PHY 109 Lift and The Universe 3 (3-0-6) 
    259108 ENGR 108 Electricity in Daily Life 3 (3-0-6) 
    259109 ENGR 109 Telecommunication in Thailand 3 (3-0-6) 
    362211 CONS 211 Principles of Conservation 3 (3-0-6) 
    462130 PHPC 130 Medications in Everyday Lift 3 (3-0-6) 
    602102 BIOT 102 Lift and Alternative Energy 3 (3-0-6) 
  1.4 Learning through Activities:  
    259191 ENGR  191 Student Quality Development through Activities I   1(0-3-1)
    259192 ENGR  192 Student Quality Development through Activities II  1(0-3-1)
    259194 ENGR  194 Student Quality Development through Activities IV 1(0-3-1)
  2. Field of Specialization:             a minimum of     104        Credits
  2.1 Core Courses:  
    203162 CHEM 162 General Chemistry for Engineering Students 3 (3-0-6) 
    203167 CHEM 167

General Chemistry Laboratory for Engineering Students

1 (0-3-0) 
    206161 MATH 161 Calculus for Engineering I 3 (3-0-6) 
    206162 MATH 162 Calculus for Engineering II 3 (3-0-6) 
    206261 MATH 261 Calculus for Engineering III 3 (3-0-6) 
    261216 MATH 281 Discrete Mathematics for Computer Engineers 3 (3-0-6) 
    207105 PHYS 105

Physics for Engineering and Agro-Industry Students I

3 (3-0-6) 
    207106 PHYS 106

Physics for Engineering and Agro-Industry Students II

3 (3-0-6) 
    207115 PHYS 115

Physics Laboratory for Engineering and Agro-Industry Students I

1 (0-3-0) 
    207116 PHYS 116

Physics Laboratory for Engineering and Agro-Industry Students II

1 (0-3-0) 
    252211 EE 211 Electric Circuits I  3 (3-0-6) 
    261306 EE 301 Computer Engineering Probability and Statistics 3 (3-0-6) 
    259104 ENGR 104 Engineering Drawing 3 (2-3-4) 
    259106 ENGR 106 Workshop Technology 1 (0-3-0) 
    261208 CPE 208 Numerical Computation for Engineers 3 (3-0-6) 
  2.2 Major:     a minimum of     70           Credits
    2.2.1 Required Courses:       52          Credits
    261102 CPE 102 Computer Programming  3 (1-6-2)
    261103 CPE 103 Basic Computer Engineering 3 (1-6-2)
    261200 CPE 200 Object Oriented Programming 3 (2-3-4)
   

261217

CPE 205

Data Structures for Computer Engineers

 (3-0-6) 
    261207 CPE 207 Basic Computer Engineering Laboratory 2 (0-6-0) 
    261210 CPE 210 Logic and Digital Circuits 3 (3-0-6) 
    261212 CPE 212 Logic and Digital Circuits Laboratory 1 (0-3-0) 
    261214 CPE 214 Microprocessor and Interfacing 3 (3-0-6)
    261215 CPE 215 Embedded Systems Laboratory 1 (0-3-0) 
    261304 CPE 304 Computer Architecture 3 (3-0-6) 
    261305 CPE 305 Operating Systems 3 (3-0-6) 
    261332 CPE 332 Data and Computer Communications 3 (3-0-6) 
    261335 CPE 335 Computer Networks 3 (3-0-6) 
    261336 CPE 336 Computer Networks Laboratory 1 (0-3-0) 
    261342 CPE 342 Fundamentals of Database Systems 3 (3-0-6) 
    261343 CPE 343 Database System Laboratory 1 (0-3-0) 
    261361 CPE   361     Software Engineering 3 (3-0-6) 
    261405 CPE   405 Advanced Computer Engineering Technology 3 (3-0-6) 
    261491 CPE   491 Project Survey 1 (0-3-0) 
    261492 CPE   492 Project 3 (0-9-0) 
    2.2.2 Major Electives:       a minimum of     18           Credits
    261400 CPE 400 Computer Engineering Training 3 (0-18-0) 
    261404 CPE 404 Advanced Computer Engineering Laboratory 2 (0-4-2) 
    261406 CPE 406 Basic Compiler Design 3 (3-0-6) 
    261410 CPE 410 Electronic Devices for Computer Engineering 3 (3-0-6) 
    261411 CPE 411 Parallel Processing and Distributed Systems 3 (3-0-6) 
    261413 CPE 413 Very Large Scale Integrated Circuit Design 3 (3-0-6) 
    261414 CPE 414 Digital System Design 3 (3-0-6) 
    261421 CPE 421 Computer Hardware Design 3 (3-0-6) 
    261430 CPE 430 Wireless Computer Network System 3 (3-0-6) 
    261433 CPE 433 Network Programming 3 (3-0-6) 
    261434 CPE 434

Computer Network Design and Management

3 (3-0-6) 
    261435 CPE 435  Broaaband Communication Network 3 (3-0-6) 
    261444 CPE 444 Advanced Database Systems 3 (3-0-6) 
    261446 CPE 446 Information Systems 3 (3-0-6) 
    261447 CPE 447 Network and Information Security 3 (3-0-6) 
    261448 CPE 448 Data Mining for Computer Engineering 3 (3-0-6) 
    261451 CPE 451 Neural Networks 3 (3-0-6) 
    261452 CPE 452 Artificial Intelligence 3 (3-0-6) 
    261453 CPE 453 Digital Image Processing 3 (3-0-6) 
    261456 CPE 456 Introduction to Computation Intelligence for Computer Engineering 3 (3-0-6) 
    261464 CPE 464 Computer Simulation and Modeling and Analysis 3 (3-0-6) 
    261465 CPE 465 Computer Graphics 3 (3-0-6) 
    261467 CPE 467 System Programming 3 (3-0-6) 
    261468 CPE 468 System Analysis and Desiqn for Computer Engineering 3 (3-0-6) 
    261470 CPE 470 Signals and Systems 3 (3-0-6) 
    261471 CPE 471 Advanced Digital Signal Processing 3 (3-0-6) 
    261472 CPE 472 Robotics 3 (3-0-6) 
    261473 CPE 473 Computer-Aided Manufacturing 3 (3-0-6) 
    261474 CPE 474 Real-Time Computer Control 3 (3-0-6) 
    261476 CPE 476 Biomedical Instruments 3 (3-0-6) 
    261478 CPE 478 Principles of Control Systems 3 (3-0-6) 
    261493 CPE 493 Seminar 3 (3-0-6) 
    261494 CPE 494 Advanced Topics in Computer Engineering 3 (3-0-6) 
    261497 CPE 497 Selected Topicsin Computer Software 3 (3-0-6) 
    261498 CPE 498 Selected Topicsin Computer Networks 3 (3-0-6) 
    261499 CPE 499 Selected Topicsin Computer Intelligence 3 (3-0-6) 
    269421 ISNE 421 Computer Networks Traffic Analysis 3 (3-0-6) 
    269430 ISNE 430 Wireless and Broadband Computer Networks 3 (3-0-6) 
    269431 ISNE 431 Wireless Sensor Network 3 (3-0-6) 
    269432 ISNE 432 Peer-to-Peer Systems 3 (3-0-6) 
    269451 ISNE 451 Introduction to Neuro-Fuzzy Systems 3 (3-0-6) 
    269461 ISNE 461 Persanal Software Process Improvement 3 (3-0-6) 
    269462 ISNE 462 Introduction to Humen-Computer Interaction 3 (3-0-6) 
  2.3 Monor       None
  3 Free Electives     a minimum of 6 Credits
    TOTAL     a minimum of 140 Credits

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 Credits
001101 ENGL 101 Fundamental English 1 3
206161 MATH 161 Calculus for Engineering 1 3
207105 PHYS 105 Physics for Engineering and Agro-lndustry Students 1 3
207115 PHYS 115 Physics Laboratory for Engineering and Agro-lndustry Students 1 1
259104 ENGR 104 Engineering Drawing 3
259106 ENGR 106 Workshop Technology 1
261103 CPE 103 Basic Computer Engineering 3
259191 ENGR 191 Learning through Activities 1 1
- - - GE Science & Mathematics 3
      (Total) 21

 

>
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 Credits
001102 ENGL 102 Reading and Writing in English 3
206162 MATH 162 Calculus for Engineering 2 3
207106 PHYS 106 Physics for Engineering and Agro-lndustry Students 2 3
207116 PHYS 116 Physics Laboratory for Engineering and Agro-lndustry Students 2 1
261102 CPE 102 Computer Programming 3
- - - GE Science & Mathematics 6